Sėkmingai įgyvendintas mokslinių tyrimų projektas “Intelektinių ir neįterptinių vairuotojų klasifikavimo pagal vairavimo pobūdį sistemų sukūrimo galimybių studija””

Back to News
Pranešimas spaudai

UAB „RMD Technologies“ bendradarbiaudama su Kauno technologijos universiteto mokslininkais sėkmingai įgyvendino projektą „Intelektinių ir neįterptinių vairuotojų klasifikavimo pagal vairavimo pobūdį sistemų sukūrimo galimybių studija“.

Projektas dalinai finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis (de minimis pagalba), projekto kodas: Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-02-160.

Projekto tikslas ir uždaviniai:
Atlikti techninės priemonės prototipo, naudojančio G-jėgos jutiklio signalų informaciją, požymių išgavimą ir algoritmus auto priemonių vairavimo kokybės klasifikavimui, sukūrimo galimybių studiją. Išanalizuoti ir pasiūlyti signalų įsirinkimo įtaiso techninio sprendimo modelį, vairavimo požymių išskyrimo algoritmą ir atlikti testinius eksperimentus.

Projekto problematika:
Auto transporto įmonės pastebėjo, kad vienų vairuotojų auto priemonės yra remontuojamos dažniau nei kitų ir sulaukia daugiau keleivių nusiskundimų dėl paslaugų kokybės. Jos remdamosi savo apriorinėmis žiniomis taiko atlyginimo koeficientus vairuotojams ir toks klasifikavimas labai priklauso nuo klasifikuojančio asmens įgūdžių ir objektyvumo. Rinkoje yra stiprus poreikis sukurti vairuotojų klasifikavimo sistemą, kuri remtųsi tik objektyviais techninių sistemų matavimais ir sprendimais.

Projekto metu numatomi išspręsti neapibrėžtumai:
Išanalizuoti neįterptinės vairavimo pobūdžio signalų matavimo, surinkimo ir perdavimo sistemos sudarymo reikalavimus ir pasiūlyti vairavimo požymių išskyrimo bei vairuotojų klasifikavimo algoritmus. Projekto metu nu matomos įsigyti tyrimo paslaugos patvirtintos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymu, atitinkančios Paslaugų sąrašo 274 numerį.

Projekto pridėtinė vertė:
Projekto autoriai siekia taikyti neįterptines matavimo sistemas, kurios nesijungia į veikiančias auto priemonės sistemas. Po duomenų nuskaitymo, požymių išskyrimo ir klasifikavimo priimamas objektyvus sprendimas priskirti vairuotoją agresyviai arba tinkama i vairuojančių grupei. Šio projekto rezultatai bus panaudoti įmonėje kuriamos vairuotojų klasifikavimo sistemos techninio ir programinio įrenginio kūrimui.

Projekto rezultatas:
Projekto metu atlikta techninės priemonės prototipo, naudojančio G-jėgos jutiklio signalų informaciją, požymių išgavimą ir algoritmus auto priemonių vairavimo kokybės klasifikavimui, sukūrimo išplėstinė galimybių studija. Išanalizuoti ir pasiūlyti signalų surinkimo įtaiso techninio sprendimo modeliai, vairavimo požymių išskyrimo algoritmai, atlikti testiniai eksperimentai realiomis sąlygomis veikiant tipiniams aplinkos trikdžiams.

Projekto biudžetas:
Išlaidos: 20000,00 Lt (dvidešimt tūkstančių litų, 00 centų).
• Projekto vykdytojui Projekto įgyvendinimui skirta de minimis pagalba – 13800,00 Lt (trylika tūkstančių aštuoni šimtai litų 00 centų).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:
2013 m. birželio 3 d. – 2013 m. lapkričio 11 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į:
RMD Technologies
Laisvės al. 101
44291 Kaunas, Lietuva
Tel. (8~37) 20 83 59
Faks. (8~37) 40 69 47
El.p.: info@rmdtech.lt

es_logotipas